Εργαλείο εκθέσεων

Οι συνεργάτες του έργου #VXdesigners θα αναπτύξουν μια «Πλατφόρμα δημιουργίας εκθέσεων», η οποία θα είναι ένα εργαλείο για δασκάλους και μαθητές με λειτουργίες για τη δημιουργία εκθέσεων.

Ο στόχος θα είναι ο σχεδιασμός και η επιμέλεια κατά τη διάρκεια του έργου τουλάχιστον 30 εικονικών εκθέσεων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες, το προφίλ και τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Η «Πλατφόρμα δημιουργίας εκθέσεων» θα είναι ένας διαδικτυακός χώρος διαχείρισης συλλογών και θα προσφέρει μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, με εύκολη πρόσβαση σε διαδικτυακά ψηφιακά αρχεία πολλών μουσείων. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει το υπάρχον περιεχόμενο και θα το καταστήσει διαθέσιμο για μαθητές και δασκάλους.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα ενσωματώσει διαδραστικό περιεχόμενο και πόρους στους οποίους οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν τροποποιήσεις.

Στην πράξη, η πλατφόρμα θα:

  1. Επιτρέψει στους δασκάλους να αναθέσουν εργασίες σε έναν μαθητή ή μια ομάδα μαθητών, να οργανώσουν και να δημιουργήσουν εκθέσεις και να επιτύχουν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.
  2. Δώσει τη δυνατότητα στους δασκάλους να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους και να παρέχουν σχετικό υλικό και οδηγίες για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους καθορισμένους στόχους.
  3. Επιτρέψει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε πόρους, να διεξάγουν έρευνα και να συλλέγουν υλικό που θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν τις εκθέσεις τους εικονικά.

Οι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα υπάρχον πρότυπο δημιουργίας έκθεσης σε σχέση με έναν μαθητή / ομάδα μαθητών (προφίλ, επίπεδο / ηλικία, διάρκεια, παιδαγωγικοί στόχοι), αλλά επίσης να αντιγράψουν και να τροποποιήσουν το περιεχόμενο μιας έκθεσης ή να δημιουργήσουν νέο από την αρχή. Η πλατφόρμα θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη χρήστες με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες.

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).