Το έργο

Οι εκθέσεις χρησιμοποιούνται ως μια κοινή εκπαιδευτική πρακτική για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων και του προβληματισμού των μαθητών. Αν και η επίσκεψη σε εκθέσεις έχει θετική μαθησιακή αξία σε μια ποικιλία χώρων (μουσεία, γκαλερί, σχολεία, εξωτερικοί χώροι κλπ.) και σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων (τέχνη, ιστορία, επιστήμες κλπ.), είναι μια διαδικασία μάθησης που συχνά παραμένει αρκετά παθητική. Η εμπειρία βασίζεται γενικά στην παρακολούθηση μιας διαδρομής ανακάλυψης που σχεδιάζεται από κάποιον άλλο, τον έφορο της έκθεσης. Αυτή η παθητική πτυχή δεν είναι ιδανική ως μαθησιακή διαδικασία και δημιουργεί διαφορές στην ανταπόκριση και την αλληλεπίδραση της μάθησης: μερικοί μαθητές, συχνά αυτοί με το υψηλότερο πολιτιστικό επίπεδο, συμμετέχουν επιτυχώς και επωφελούνται από την εμπειρία, ενώ πολλοί άλλοι μένουν πίσω. Με πολλές αλλαγές στην ψηφιακή εποχή σχετικά με τη γνώση της «κατανάλωσης», είναι απαραίτητο να παρέχουμε στους νέους σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες.

Για αυτόν τον λόγο, ο στόχος του έργου #VXdesigners θα είναι η δημιουργία μιας μεθοδολογίας μάθησης για την αξιοποίηση των περισσότερων εκθέσεων ως παιδαγωγικά εργαλεία. Οι ομάδες – στόχοι του έργου είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι, και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που θέλουν να επωφεληθούν μαθαίνοντας μέσω της εμπειρίας του σχεδιασμού και της επιμέλειας μιας έκθεσης. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των μαθητών χωρίς να αποκλείεται κανένας, για παράδειγμα δίνοντας προσοχή σε συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες ή πολιτισμικές διαφορές και παρέχοντας στους μαθητές τα στοιχεία και τους πόρους για να συν-δημιουργήσουν τη δική τους εικονική έκθεση. Το έργο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών και των βασικών ικανοτήτων που απαιτούνται τον ΧΧΙ αιώνα, όπως: αναζήτηση δημιουργικών λύσεων, σχεδιασμός και ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και ψηφιακές δεξιότητες.Στην πράξη, το έργο θα αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή μιας καινοτόμου παιδαγωγικής με τη χρήση εκθέσεων και θα τους παρέχει καθοδήγηση και εκπαιδευτικό υλικό για να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν εκθέσεις για να διευκολύνουν τη μάθηση των μαθητών τους. Το έργο έχει τη φιλοδοξία να εξοπλίσει τους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες του μουσείου με εργαλεία και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσκαλέσουν τους νέους σε μια διαδικασία συν-επιμέλειας εκθέσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα τις τεχνικές και τις ΤΠΕ δεξιότητες και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων χωρίς αποκλεισμούς για πρακτική χρήση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τάξης τους.

Το έργο VX Designers θα προσφέρει τους ακόλουθους δωρεάν πόρους
1) Έκθεση και σχολικός οδηγός
2) Πλατφόρμα για τη δημιουργία έκθεσης
3) Οδηγός χρήστη για τη δημιουργία εικονικών εκθέσεων
4) Παιδαγωγικός οδηγός
5) Σχεδιασμός εκθέσεων και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Όλοι αυτοί οι δωρεάν ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι θα αναπτυχθούν και θα ελεγχθούν κατά τη διάρκεια του έργου σε πέντε γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Πολωνικά, Ελληνικά και Ισπανικά. Όλο το υλικό θα επαληθευτεί από ειδικούς για να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό σε μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες και θα δοκιμαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά υπόβαθρα για να εξασφαλιστεί η πολιτιστική προσβασιμότητα και αποκλειστικότητα.

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).