ΠΟΡΟΙ

Ο εκπαιδευτικός οδηγός πολιτιστικών εκθέσεων προσφέρει μια επισκόπηση του τρόπου αξιοποίησης των εκθέσεων για μαθησιακούς σκοπούς στα σχολεία. Ο οδηγός περιγράφει την προστιθέμενη αξία των εκθέσεων στη μάθηση και τονίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που προσφέρει αυτή η διαδικασία στους μαθητές.

Αποκτήστε πρόσβαση στον οδηγό του πολιτιστικού παιδαγωγού για τις εκθέσεις εδώ.

Παρουσιάζει τους διαφορετικούς τύπους χρήσης των εκθέσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολείο, μουσεία/ πολιτιστικά κέντρα, εικονικά) και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η μάθηση σε καθένα από αυτά. Ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της μάθησης μέσω των εκθέσεων, με πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές δημιουργίας εκθέσεων στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Αυτός ο οδηγός χρήστη για τη δημιουργία εικονικών εκθέσεων θα παρέχει όλες τις τεχνικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας δημιουργίας εκθέσεων. Ο σκοπός αυτού του πνευματικού παραδοτέου είναι να επιτρέψει σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας να δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις για μάθηση, περιγράφοντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο.

Ο οδηγός θα καλύψει τρεις πτυχές της πλατφόρμας:

  1. τις τεχνικές λεπτομέρειες, το σχεδιασμό και τις λειτουργίες,
  2. τα ολοκληρωμένα σχόλια και προτάσεις από ειδικούς και την εμπειρία των χρηστών, και
  3. λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη περιεχομένου και τις πηγές που οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν κατά τη δημιουργία των εκθέσεων τους, προκειμένου να επιλέξουν την πιο κατάλληλη παρουσίαση για τα αντικείμενα και το περιβάλλον της έκθεσης.

Οδηγός εικονικών εκθέσεων

Παιδαγωγικός οδηγός

Ο παιδαγωγικός οδηγός θα παρουσιάσει τις παιδαγωγικές πτυχές και τα πρακτικά οφέλη από τη δημιουργία εικονικών εκθέσεων για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Με τη μορφή βιβλίου, θα συνδυάσει πληροφορίες από τη θεωρία της μάθησης μέσω εκθέσεων, με τις τεχνικές πτυχές της συν-δημιουργίας μιας έκθεσης, τόσο εκτός σύνδεσης όσο και σε εικονικό περιβάλλον. Θα αναδείξει την παιδαγωγική μεθοδολογία και την ένταξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και θα σχηματίσει πολλά διαφορετικά υπόβαθρα.

Ο παιδαγωγικός οδηγός είναι διαθέσιμος εδώ.

Αυτός ο «σχεδιασμός εκθέσεων και οδηγός παιδαγωγικών προσεγγίσεων» συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό εκθέσεων στο σχολικό περιβάλλον, με πρακτικές εφαρμογές, προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Το βιβλίο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου με σχόλια σχετικά με τις επιτυχίες και τις προκλήσεις των διαφόρων βημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πεδίου του έργου, οι μαθητές θα σχεδιάσουν 30 εκθέσεις, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του έργου. Οι συνεργάτες του έργου θα συλλέξουν τις βέλτιστες πρακτικές και μαρτυρίες σχετικά με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

Η έκδοση θα συγκεντρώσει τις «ιστορίες» και τις εμπειρίες από τη χρήση των πόρων του έργου και θα κοινοποιήσει πρακτικά σχόλια από άλλους δασκάλους και εκπαιδευτικούς.

Οδηγός σχεδιασμού έκθεσης

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).