ΠΟΡΟΙ

Εκπαιδευτικός οδηγός πολιτιστικών εκθέσεων

Ο Εκπαιδευτικός Oδηγός Πολιτιστικών Εκθέσεων δίνει μια επισκόπηση για τον τρόπο αξιοποίησης των εκθέσεων για εκμάθηση στα σχολεία. Ο Οδηγός περιγράφει την προστιθέμενη αξία στη μάθηση μέσω εκθέσεων και τονίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που προσφέρει αυτή η διαδικασία στους μαθητές.

Αποκτήστε πρόσβαση στον οδηγό του πολιτιστικού παιδαγωγού για τις εκθέσεις.

Παρουσιάζει τους διαφορετικούς τύπους χρήσης της έκθεσης για εκπαίδευση και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (σχολείο, μουσεία / πολιτιστικά κέντρα, εικονικά) και επιτρέπει τη συζήτηση για το πώς γίνεται η μάθηση σε καθένα από αυτά. Ο Οδηγός εξηγεί πώς τα σχολεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες της εκθεσιακής μάθησης, με πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές δημιουργίας εκθέσεων σε σχολικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη.

Αυτός ο Οδηγός Χρήστη για τη Δημιουργία Εικονικών Εκθέσεων παρέχει όλες τις τεχνικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας δημιουργίας εκθέσεων. Ο σκοπός αυτού του πνευματικού παραδοτέου είναι να επιτρέψει σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας να δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις για μάθηση, περιγράφοντας τις λειτουργίες της πλατφόρμας με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο.

Ο οδηγός καλύπτει τρεις πτυχές της πλατφόρμας:

1) τις τεχνικές λεπτομέρειες, το σχεδιασμό και
τις λειτουργίες,

2) τα ολοκληρωμένα σχόλια και προτάσεις από
ειδικούς και την εμπειρία των χρηστών, και

3) λεπτομέρειες σχετικά με την υποστήριξη
περιεχομένου και τις πηγές που οι χρήστες μπορούν να συμβουλευτούν κατά τη
δημιουργία των εκθέσεων τους, προκειμένου να επιλέξουν την πιο κατάλληλη
παρουσίαση για τα αντικείμενα και το περιβάλλον της έκθεσης.

Οδηγός εικονικών εκθέσεων

Παιδαγωγικός οδηγός

 

Ο Παιδαγωγικός Οδηγός παρουσιάζει τις παιδαγωγικές πτυχές και τα πρακτικά οφέλη από τη δημιουργία εικονικών εκθέσεων για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Με τη μορφή βιβλίου, συνδυάζει πληροφορίες από τη θεωρία της μάθησης μέσω εκθέσεων, με τις τεχνικές πτυχές της συν-δημιουργίας μιας έκθεσης, τόσο εκτός σύνδεσης όσο και σε εικονικό περιβάλλον. Αναδεικνύει επίσης την παιδαγωγική μεθοδολογία και την ένταξη των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες και σχηματίζει πολλά διαφορετικά υπόβαθρα.

Ο παιδαγωγικός οδηγός είναι διαθέσιμος 

Οδηγός εικονικών εκθέσεων

Αυτός ο “Οδηγός Σχεδιασμού Εκθέσεων & Παιδαγωγικών Προσεγγίσεων” συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό εκθέσεων στο σχολικό περιβάλλον, με πρακτικές εφαρμογές, προτάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Ο Οδηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου με σχόλια σχετικά με τις επιτυχίες και τις προκλήσεις των διαφόρων βημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πεδίου του έργου, μαθητές στις χώρες της κοινοπραξίας του Έργου έχουν σχεδιάσει 30 εικονικές εκθέσεις, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό και την πλατφόρμα του έργου. Οι συνεργάτες του έργου έχουν συλλέξει τις βέλτιστες πρακτικές και μαρτυρίες σχετικά με τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών.

Η έκδοση συγκεντρώνει τις «ιστορίες» και τις εμπειρίες από τη χρήση των πόρων του έργου και κοινοποιεί πρακτικά σχόλια από άλλους δασκάλους και εκπαιδευτικούς.                   

 

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).