Νέα

Augmented Reality Art Festival!

Augmented Reality Art Festival! There are so many new ways we can design, explore and experience exhibitions: in or outdoors, with new technologies, with sound….

Exhibitions of the Future?

Exhibitions of the Future? We are starting the year with some research about the use of exhibitions in education, and found a great report: “What

Project kick off meeting

Project kick off meeting On the 23rd of November 2020 the following partners from 6 EU countries met to start the #VXdesigners project: ARTeria (PL),

Το έργο #VXdesigners συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτός ο ιστότοπος και το περιεχόμενο του έργου αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. (Κωδικός έργου: 2020-1-BE01-KA201-074989).